شبا راحت میخوابی غصه ی تو چیزه گلگم

کاشکی میدانستی دلم داره میسوزه گلگم

رفیقا بهم میخندن میگن تو دیوانه شدی

شب و روز میای میری اسیر این خانه شدی