متن آهنگ امیر سینکی شب یلدا

 

به بلندی موهاته شب یلدا صد ستاره زیر پاته شب یلدا

شب یلدا دوباره دوباره ما رو کنار هم نشوند

دلای ما رو دوباره به دلای هم رسوند

انار و دون کرده مادر واسه دونه دونمون

قربون اون قدمای مهمونای خونمون

مهمونای خونمون

عشق همینه که بخندی چشما رو غم ببندی

بخوای از خدا یلدایی بشه عمر عزیزت

عشق همینه که بشینی به پای یار خوبت

بخوای به پاش بریزی همه چیزت

به بلندی موهاته شب یلدا صد ستاره زیر پاته شب یلدا

شب یلدا دوباره دوباره ما رو کنار هم نشوند

دلای ما رو دوباره به دلای هم رسوند

انار و دون کرده مادر واسه دونه دونمون

قربون اون قدمای مهمونای خونمون

مهمونای خونمون

عشق همینه که بخندی چشما رو غم ببندی

بخوای از خدا یلدایی بشه عمر عزیزت

عشق همینه که بشینی به پای یار خوبت

بخوای به پاش بریزی همه چیزت