شدی رفیق نیمه راه من بسه بیا برس به داد من

تو این شهر پر نامرده دلت کجا بنده بزار برگرده

خوب تو میگم اگه هر جا بشه حرف تو

نرو این آدما میشکنن قلب تو