خود زانی نیرم مه با کی گشت کشم خو میش و بانی

ای سلول چنی دلگیره یاد تو خیدمه گیره

شو تا صبح مغزم درگیره نگارکم حبسم سنگینه