شکر خدا خزون سر اومد صحرا پر از پروانه شد

گل بوته گلهایش شکوفتو از بهر بلبل خانه شد

صحرا به گل آراسته و چوپان به صحرا باز گشت

بلبل فقط میخواندو از عشق گل دیوانه شد

چوپان آخ داروش به صحرا لاله زار بوش

تور داغ لاریچه صحرا بیقرار بوش چوپان ببین

بهاره صحرا چون لاله زاره گله برای کوه

صحرا چه بی قراره میشه میان گله

برم بره گشته بیقرار سو سو زند چشمان

میش هر لحظه سازو دور سبزه به آغوشش گرفت

سه برها از سوی میش شکر خدا از بهر

این از بهر زیبای بهار چوپان آخ داروش

به صحرا لاله زار بوش تور داغ لاریچه

صحرا بیقرار بوش چوپان ببین بهاره

صحرا چون لاله زاره گله برای کوه

صحرا چه بی قراره