متن آهنگ شکسته ام شکسته

 

♪♫ شکسته ام شکسته شکسته دل شکسته

♪♫ خسته شدم عزیزم کجایی شدم خسته

♪♫ میگفتی که نمیشه تو را تنهات بزارم

♪♫ چی شد عزیزم بی تو از تنهایی بیزارم

♪♫ آه از این بخت بد وای از این حال خراب

♪♫ گناه این دلم چی بود که ببینه فقط سراب

♪♫ آه از این بخت بد وای از این حال خراب

♪♫ گناه این دلم چی بود که ببینه فقط سراب

♪♫ تو پی زندگیتی اما من دیوونه

♪♫ تنها شدم عزیزم تنها توی این ویرونه

♪♫ تو پی زندگیتی اما من دیوونه

♪♫ تنها شدم عزیزم تنها توی این ویرونه

♪♫ آه از این بخت بد وای از این حال خراب

♪♫ گناه این دلم چی بود که ببینه فقط سراب

♪♫ آه از این بخت بد وای از این حال خراب

♪♫ گناه این دلم چی بود که ببینه فقط سراب