پرواز کرد پرید از رو شونم یه نارنجی پوشی که لالایی واسش میخوندم

خودش بهم گفت همیشه میمونه پیشم کاش یه خواب باشه دارم دیوونه میشم

شکستی دلمو بگو دیگه چی میخوای از این دل ولم کن