هنوز و باند مه تخس و بی کلم

هنوز و باند مه تخس و بی کلم

تو که نیزانی درد دلیلم فرس