متن مداحی صاحب من خالق من داور من یاور من

 

از گُنه دَم به دَمم آتش توفنده شدم

هَم شُدم از توبه خَجل هم ز تو شرمنده شدم

صاحبِ من ، خالقِ من ، داورِ من ، یاورِ من

حیف تو را داشتمو غیر تو را بنده شدم

شعله ای از نار بُدم شاخه ای از خار بُدم

با نظر رحمتِ تو ، باغِ گل از خنده شدم

قطره بُدم بحر شدم ، ذره بُدم مهر شدم

بلکه درخشنده تر از ، مهر درخشنده شدم

وصل تو شد عزت من ، هجر تو شد ذلت من

با تو سرافزار ولی ؛ بی تو سرافکنده شدم

وای بر این بندگیم ، مرگ بر این زندگیم