قبل از تو هیچ وقت بعد از تو هیچکس جانم

نشد یارم نشد هی دل ای دل ای دل

بارون و عطرت من زیر چترت آروم بشم

آرامشم هی دل ای دل ای دل