زمستونه تنم دستای گرم تو میخواد به دور گردنم اول اسم تو بود ای داد

شبو روزم شده کابوس این عشق ولم کردی توو اقیانوس این عشق

صدای خندتو یجا شنیدم پشت سر تو که میرفتی من همه کسم رفت نفسم رفت

دنیا دنیا دنیا زندونه برام زندونیم من بی تو هر جا کی بین ما بیوفایی کرد و رفت

یکی موند تنها دنیا دنیا دنیا زندونه برام زندونیم من بی تو هر جا کی بین ما

بیوفایی کرد و رفت