متن آهنگ علیرضا خان ضربان

 

میروی و به لب من گله ای نیست که نیست

گله ای نیست که نیست

بعد از این رفتن تو مسئله ای نیست که نیست

گله ای نیست که نیست

در کنار منی و فاصله با من داری بیش از حالت ما

 فاصله ای نیست که نیست

نرو تو ماه همین خانه بمانی شاه این خانه ی ویرانه بمانی

پس بمان تا به جنونم بکشانی

تو برای منه دل خونه روانی ضربانی ضربانی ضربانی

خستم از این همه ترس و نگرانی نگرانی

عاشقی دردسری بود که میدانستم

قسمتم در بدری بود که میدانستم

راز من از تو چه پنهان

گر چه تقدیر من بی سر و سامان این است

در به در بودن و درماندگی ام شیرین است

جان من ساده مرنجان

نرو تو ماه همین خانه بمانی شاه این خانه ی ویرانه بمانی 

نرو تو ماه همین خانه بمانی شاه این خانه ی ویرانه بمانی

پس بمان تا به جنونم بکشانی

تو برای منه دل خونه روانی ضربانی ضربانی ضربانی

خستم از این همه ترس و نگرانی نگرانی