با رفیقام همه تو دانس همه بالانس باز کمه ماهاس

میگن که اکیپم وصله همه چی هستش زده بالا

میگیرم نمیدم پس بت نداره گنگستر شهر ماها

عاشقتم ولی تو رابطم حواسم هست

پرو نشی یه ضرب