عاشقت شدم عمیقه حسِ بینمون

حسرتش میمونه روی قلب خیلیا

دست من که نیست تموم زندگیم تویی

حس بینمونو دست کم نگیریا

بودن کناره تو شده تنها آرزوی من فقط

این محاله که یه روزی قلبمو ازت بگیرمو

ببینی خسته ام ازت

هیشکی غیر تو نمیتونه قلبمو بگیره از خودم

دیدمت یه لحظه قلبم از تو سینه پر گرفتو

تا همیشه عاشقت شدم