عاشقم کردی با دلم چیکار کردی خوب تونستی جا کنی خودتو توی دله منه دیوونه

دل وا مونده پیش تو که جا مونده به جون تو اگه بذارم تو بری از این خونه

دلبر جانم جان جانانم تو از کجا پیدات شد دل منو بردی

به تو بیمارم خیلی دوست دارم خاطرت جمع باشه به من دلتو سپردی