عاشق میشی توو بچگی ی سنیه که دل میدی تموم دنیات میشه اون

اولین عشق زندگی

ی طوری بیتابش میشی که هر کی هر چی بهش بگه پشتش درای شاکی بشی

واسه این که عاشقشی

عاشق میشی توو بچگی ی حسی پر از سادگی حسی که دوست داری همش

هر جا میری از اون بگی

عاشق میشی توو بچگی عشقی که تکرار نمیشه حک میشه کنج ذهن تو

هیچ موقع انکار نمیشه