متن آهنگ علی آردین عزیزم کی میای

 

عزیزوم عزیزوم کی میایی کی میایی

گلم را میبرن چاره نداروم گلم را میبرن چاره نداروم

اگه دستم رسد نمیگذاروم اگه دستم رسد نمیگذاروم

گلم را میبرن بر سوی غربت گلم را میبرن بر سوی غربت 

گلم را بر خدایم میساروم گلم را بر خدایم میساروم

عزیزوم عزیزوم کی میایی کی میایی

عزیزوم کی میایی کی میایی

بده دستمال دستت یادگاری بده دستمال دستت یادگاری

سه روزه رفته ای سی روزه حالا سه روزه رفته ای سی روزه حالا

زمستون رفته ای نوروزه حالا زمستون رفته ای نوروزه حالا 

خودت گفتی سر هفته میایوم خودت گفتی سر هفته میایوم 

شماره کن ببین چند روزه حالا شماره کن ببین چند روزه حالا

عزیزوم عزیزوم کی میایی کی میایی

عزیزوم کی میایی کی میایی

بده دستمال دستت یادگاری بده دستمال دستت یادگاری

لعنت به بی کسی به درد لعنت به به این دلهای سرد

سنگی رو که به سینه میزدی چیها بهونه کرد

زندون دنیا قفسه دنبال معرفت نگرد

هر کی بهت خوبی کنه پشتش خیانت میکنه

آدما سردن دروغن اونکه میگفتن نبودن

آدما سردن دروغن اونکه میگفتن نبودن

آدما پیشت یه چیزن پشت سرت هزار فریبن

آدما پیشت یه چیزن پشت سرت هزار فریبن