از چیزی نترس اسممو بیار بگو به همه عاشقمی تو

عشق من نکنه که ازم دور بشی تو

عشق من نشه بی خودی مغرور بشی تو

عشق من بیا باز بزن حرفای قشنگ

عشق من سر تو میکنم با همه جنگ

تو رو دوست دارم حتی به اشتباه

بیا دور نشو از جلو چشم ما