من با همه شرط بستم تا تهش هم هستم که مال من باشی و نه نری بدی یه کاری به دستم

همیشه دلتنگ تو و یه لبخندت یجوری چسبیدی به دل آخه دیگه نمیشه کندنت

بهترین آهنگ عمرم نفس نفس تویه دلم رو عشق تو قفله کلیدش دست تویه

کلید درای قلب تو امشب بدش به من با رونم اگه بباره که میشه بهشت من