عشق تو دروغ بود دیگه نه دیگه نه من نه تو دیگه

میخوام اسمتو فراموش کنم آتیشتو خاموش کنم

هوس تو چشمات میگن برق روی لب هات میگن

عشقمو به بازی گرفتی خانم منو اشتباهی گرفتی

دیگه میدونم میدونم دوسم نداری

نگو که هنوز واسه من یه بیقراری