متن آهنگ ماهان بهرام خان عطر بودار

 

بهم آمارت رسید با یکی دیدن تورو من بستم چمدوناتو

بستم چشامو از اینجا برو

فکر کن یکی توو اتاق هر شب تا صبح بیدار بود عطرای تازه میزدی

این آخریاشم یه کمی بودار بود

فکر کن یکی خوابت که برد گوشیتو از دستت کشید قربون صدقه هاتو

خورد و کپ کرد و عکساتو ندید

شاید دل دیدن نداشت شاید نخواست باور کنه چی میتونه حال منو

از اینکه هست باز بدتر کنه

لعنتی دیدم چجوری تو پشت گوشی ضعف کردی واسه اون من خودم دیدم

خودم چیکار دارم به دیگرون

من یه جنون آنی من شبای طولانی من یه ابر بارونی من آره خود پشیمونی

من زندگیم زندگیم از دست رفت راحت آروم

نمیشم حتی یه ساعت

جوری زدی که دیگه از دردش به هیشکی نشه اطمینان کردش

لعنتی دیدم چجوری تو پشت گوشی ضعف کردی واسه اون من خودم دیدم

خودم چیکار دارم به دیگرون

من یه جنون آنی من شبای طولانی من یه ابر بارونی من آره خود پشیمونی