متن مداحی عمه بابایم کجاست

 

دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست

من نمیخواهم جدا گردم ز دشت کربلا

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست

عمه میسوزد دلم بابم چرا نآمد ز جنگ

گر بیاید گیرمش من در بغل من تنگ تنگ

شو برون از خیمه بی بابم چرا کرده درنگ

ذکر لا حول و لا از او نمی آید چرا

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست

گر نموده تشنگی قلب مرا عمه کباب

من نمیخواهم در این دشت بلا یک قطره آب

جای آب و جای نان عمه به من فرما جواب

ده به من یک پاسخی عمه تو از بهر خدا

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست

عمه دیدار پدر آب حیاتم میدهد

چهره نورانی اش از غم نجاتم میدهد

جای عمویم پدر آب فراتم میدهد

گر بیاید میکند سیراب طفلان تو را

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست

شیحه اسب پدر ای عمه می آید به گوش

شوق دیدار پدر برد از سر من عقل و هوش

این صدا می افکند در خیمه ها جوش و خروش

کآمد از میدان سلامت زاده خیر النسا

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست

بر زمین ای ذوالجناح سم را چه این سان میزنی

پای خود را بر زمین نالان و گریان میزنی

با غمت زخمی فزون بر قلب طفلان میزنی

در حرم از شیحه ات شد محشر کبری به پا

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست

ذوالجناح برگو چرا زینت چنین شد واژگون

گو چرا ای با وفا یال تو گشته پر ز خون

چون کنم باور که از تو باب من گشته نگون

گو که این است ذوالجناح باب من افتاده کجا

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست

ذوالجناح ای مهربان اسب وفادار پدر

گو شنیدی در دم آخر تو گفتار پدر

بوسه باران میکنم یاد پدر یال تو را

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست

ای خدا بابا چرا بر خاک ها افتاده است

کی به حلقش از جفا شمشیر کین بنهاده است

آب آیا در دم آخر ورا کس داده است

یا که شد کشته لب عطشان ز جور اشقیا

عمه بابایم کجاست ، عمه بابایم کجاست