متن مداحی غریب گیر آوردنت تشنه سر بریدنت

 

غریب گیر آوردنت تشنه سر بریدنت

وای بمیره مادرت وای بمیره خواهرت

غریب گیر آوردنت غریب گیر آوردنت

با لب تشنه کشتنت به قتلگاه بردنت رد شدن از رو بدنت

غریب گیر آوردنت غریب گیر آوردنت

به نیزه ها سپردنت با هرچی میشد زدنت جلو چشای دخترت

غریب گیر آوردنت غریب گیر آوردنت

اسیر نیزه ها شدی ذبیح با القفا شدی

جلو چشای مادرت تشنه سر بریدنت

غریب گیر آوردنت غریب گیر آوردنت

راس تو میرود بالای نیزه ها من زار میزنم در پای نیزه ها

آه ای ستاره ی دنباله دار من زخمی ترین سر نیزه سوار من

ای حسینم ای حسینم ای ضیا هر دو عینم

ای بی کفن چه با این پاره تن کنم با چادرم تو را باید کفن کنم

من میروم ولی جانم کنار توست تا سالهای سال شمع مزار توست

عمه جانم عمه جانم عمه جان قد کمانم

با گریه آمدم اطراف قتله گاه گفتی که خواهرم برگرد خیمه گاه

بعد از دقایقی دیدم که پیکرت در خون فتاده و بر نیزه ها سرت

عمه جانم عمه جانم عمه جان قد کمانم

خون گریه میکنم برا اون لحظه که سختی

که تو دیدی یه غریبی داره میره به اسیری

خون گریه میکنم واسه اون صحنه که دیدی

که تو دیدی یه عزیزی داره میره به اسیری

عمه جانم عمه جانم عمه جان قد کمانم