غزل میخونم امشب واسه هر کی که مسته

واسه هر کی تو مستی خداشو می پرسته

خداشو می پرسته

غزل یعنی شب درد شبای بی نصیبی برات میخونم

ای دل که تنها و غریبی که تنها و غریبی