غم دل من که رفع نشد

اون که میخواستمش رفت نشد

اگه هنوز نگات سمت منه

تا دیر نشده برگرد بد نشد

اون که نمیخواست داره میشه

با قدمات بند دل پاره میشه

یه قدم بیا سمت من

چون حضور تو به دردام چاره میشه

دستمو رو قلبم میزارم

من هنوز بهت یه حسی دارم

هنوزم از دوریت زخمیه جونم

ولی دلتنگیمو دوست دارم

تا برگردی میبینی دق کردم

از هر چی خاطره مونده ازت دل کندم

نباشی تو این دنیا به چی دل گرمم