ما آس و پاسیم بیخیال غم دنیارو بیخیال

غصه ی فردارو بیخیال بزن بالا نوش جونت

امشبه رو بابا بیخیال کلاس ملاس و بیخیال

لیسانس میسانس و بیخیال بیا وسط قرش بده

ما آس و پاسیم بیخیال