نگاهتو ازم نگیر صدام بزن پیش همه کیه ندونه ما دوتا

حواسمون پیش همه بذار بفهمن با منی دیوونگی هات پس کجاست

این عشق فقط مال تو نیست این عشق مال ما دو تاست

نترس من کنارتم هیچ مرزی میون ما نذار