متن اهنگ فردا تو میایی هوشمند عقیلی

 

امشب تا می شد

گل توی گلدونها جا دادم

بعد از گسستن ها

آن دل شکستن ها فردا تو می آیی

بعد از جداییها آن بی وفاییها

فردا تو می آیی 

از خونه ما نا امیدیها سفر کرده