متن اهنگ فردا همین جمع می کنیم جی تو جهنمو

 

 

فردا همین جمع

میزنیم جی تو جهنمو

این کیس جدید منه فالوم نمیکنه ولی فنه

تقریبا هیچی نی تنت وای دله دون دله

آقا این دفعه این الکله از اون دفعه تند تره

دو تا پیک دیگه من سگ مستمو اون بچه گربمه میو

بریز بریز امشب بریزو بپاشه

بریزو یه کار کن اکیپو که پاشه