چشا بستس ساعت رد میشه

تحملش واسم سخت میشه

ددی ایشوزت تو رو داغونت کرد

اعتماد نداشتی همیشه

حرف نزن از قبلنا خستم از تهدید کردنا

حتی دیگه رو تختتم پشتت به من میموند شبا

واست با همه سرد شدم از آرزوهام رد شدم

تنهام میزاری آخرش میخوای با همه بد باشم

میگه باهمه فرق داره میگه دوسم داره

نمیدونم داره یا نه نه نه

میگه به خاطرم با همه تو دعوائه

نمیدونم اره یا نه نه نه