شایدم یه روز کل دنیارو گشتم شایدم یه طوری شد رفتم و برنگشتم

شایدم توو قلبم جایی واست بمونه شایدم نخوای بیای اصن دیگه به خونه

شایدم یه موقع کارت گیر کنه اینوری مجبوری پاشی بیای نری لای مشتری ولی

شایدم بگی اصن بعد من نمیتونی ولی خب تونستن هر کدومم یه جوری