فکر وفاداری بکن شد شد نشد نشد ولش کن

دنبال دلبر تو برو شد شد نشد نشد ولش کن

هر چی بلد بودی بگو شد شد نشد نشد ولش کن

بابا حوصله نداریم تو فکر شو نکن کار روزگاره از این طرف نرو عاقبت نداره