نرو لج نکن منو پس نزن خواهشا با دلم بد نشو نرو کج نکن راهتو باشه

تو خوبی ازم رد نشو اصلا قبوله اونی که بوده باعث و بانی

همه اشک تو چشمات منم قدمای شونه به شونه ی زیر باروناتو میخرم نرو

تورو قسم به جون دوتامون به این دو تا چشمای ترم نرو بعد تو جواب این دل

بیچاره ی لهو بگو چی پس بدم فقط بهم بگو تو نباشی به کی دیگه به جای تو نفس بگم