همه میدونن خرابتم عشق من حتی تو تابستون اگه

یه شبایی کنارم نباشی سرده دم و دیقه دلم میگه کجاست

دوس پسر نامردت پی تو میگرده بت عادت کرده

اگه مثه من پای عشقت اینجوری بمونی شرطه