قربون کبوتـرای حـرمت امام حسن

قربون این همه لطف و کرمت امام حسن

تو عاشقی چه حالیه تو عاشقی چه رازیه

حسینیا بگید حسن شب غریب نوازیه

روی سر من دست سایه کریمه

این عرض ارادت همه زندگیمه