قسم به نجوم که رسیدم به جنون نه برعکس کاملا تویی که میدونی باطنم

چی میگذره دائما که بیشترش مجادله‌س

تویی مراقبم میکنی مقاومم وقتی از همه چی قافلم