رفت که بره این دفعه فرق میکرد با هر دفعه بره

عشق دلی که ما نشستیم پاش خیلی حرفه بره

کاشکی بشه یکی واسه ی مام از خوشیش دست بکشه

بشه که ما اینقده بهش خوبی میکنی که خسته بشه

آی دل خودم وای اینا میخوان دورت بزنن ساده ای توام

میان و بعد میرن تو روم نگاه نمیکنن

نگاه نمیکنن وای

آی دل خودم وای مث همین آدما دورت اینقده پرن

که تا یکی از راه برسه عاشقش شدن

عاشقش شدن