قول میدم تا تهش کنارت بمونم

قول بده تا تهش کنارم میمونی

برا خندیدنم تو شدی بهونم

بی تو نمیتونم خودت خوب میدونی

هرچی بشه از کنار هم نمیریم

تو برام یه فرشته روی زمینی

انگار یه چی کمه وقتی دور ازمی

مورفینمی وقتی که میشم عصبی

حتی یه روز نبینمت برات تنگ میشه دلم

میخوام دنیا نباشه ولی از پیش تو نرم

منو نکنی ولم حاضرم برای دیدن چشات هرجایی برم