صد بار چپ راست بالا پایینش و چک کردم چقد خوبه ابعاد اگه بره

یکم بکنه کار رو اخلاق قول میدم برم خواستگاریش با اقوام

یه عروسی میگیرم بذارن تو اخبار همه ببینن از میامی تا اهواز

اعصاب معصاب نذاشته برام هی باید صبح قرص مرص خورد