داغلارین باشی قار الدی سولاری گنه بولاندی

قیزلاری بیزه ژست توتار بیزده سوبای دولاندیخ

قارا تلیم توکولسه قربانان قارا گوزه

گونون او گون اولا قیز گلین اولاسان بیزه

داغلارین باشی قارانیخ سولاری گنه بولاندی

قیزلاری بیزه اوز توتار بیزده سوبای دولاندیخ

گولو تاختیم دیوارا بلبل گله سوارا

اوخو بلبلیم اوخو بلکه یاریم اویانا