لحظه ای کاش کمی صبر کنی به خاطر من مرحم حال دلم باش

طبیب ماهر من من به قربان تو و حالت جذاب نگاهت مبتلای توامو

باخته ام دل به نگاهت ای وای هوایی شده این دل چه حالی شده

از حال دلت با خبرم کن ای وای هوایی شده این دل چه حالی شده

تو مرا عاشقترم کن ای وای به چشمان تو سوگند که نقاشی لبخند تو ایمان مرا برد

ای وای ببین برق نگاهت آن صورت ماهت چه بلایی سرم آورد