متن آهنگ گروه دال ماهی سفید

 

بنویس از آبی بهار پیش رو بنویس از قهوه ی قرار پیش رو

بنویس که ماهی سفید فال ما برسد به برکه ی زلال پیش رو

باران به سرزمین من برگرد پاییز میان خانه غوغا کرد

باران به سرزمین من برگرد پایان بگیرد این شب سرد

تنت صدای این نوازش ترک گرفته را میان این همه تلاش کر کننده و صدا نشنید

چرا کمان کرده موج بغض من به راه که دل نشسته پشت ارتفاع این همه سد

در انزوای ماهیان کوچک سیه تو قصه ای بگو ای ماهی سفید

به برکه ی زلال گودی نشسته در کف دستهای ما برگرد

باران به سرزمین من برگرد پاییز میان خانه غوغا کرد

باران به سرزمین من برگرد پایان بگیرد این شب سرد