عمر سختی کشیدیم هر چی سوختیمو ساختیم

به روزگار ما باختیم یه پنجره واسه طلوع آفتاب

یه ایوون واسه پرسه های مهتاب

همین ما را بس همین ما را بس