ما بچه پایینیم و عشقی به ما نیومده

طاقتمون سر اومده فلک فلک شد تو راهمون

اشکمونم دراومده

جوونی تمدید نداره نسل ماها سوخته رفته