مثلا بارون بشه چتر وا نشه به به 

 من تو یعنی کار دنیا صده من تو یعنی دوری با ما بده 

 من خب بدون تو حالم بده در کل مگه میشیم از هم زده 

 من همونم که میخندیدم به عاشقی

 عاشقت شدم ببین اونم چه عاشقی 

 اگه آسمون از اون بالا بیاد زمین 

 من دوستت دارم دوستت دارم همین