رفتنت مثل یه کابوسه

رفت تنت تو بغل یکی دیگه کردنت یه بازیچه

و حالا ول کردنت رو بدنت عطر نامحرمه

ازت خاطره دارن همه دیگه قلب تو دور از منه

دیگه شده مصرف تنت رو مغزمه حتی راه رفتنت

مث گل بودی قبلنا چقد پژمرده ای امروز