مثه چشامی مثه نفس کشیدن شدی برام

هوامی برو به هر کی پرسید ازت چرا باهامی بگو خدامی

تن تو باغه تو توی هر پلکی که میزنی اتفاقه

تو که توو خونمی کل این جهان به چشمم همین اتاقه

مثه قلبم مثه رویام مثه جونم مثه چشمام

میدونم باورش سخته من اینجوری تورو میخوام

من اینجوری تورو میخوام توو همه لحظه هام