تو که تو خونمی کل این جهان به چشمم همین اتاقه

مث قلبم مث رویام مث جونم مث چشمام میدونم باورش سخته

من اینجوری تورو میخوام من اینجوری تو رو میخوام تو همه ی لحظه هام

من از وقتی تورو دیدم زمان یک ثانیم نگذشت