مثـل سیاوش تنـها بگذر از این آتشها

تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران

شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن

پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران

مژده باران به نفس های بیابان

به رگ خشک درختان

به شب خسته ایوان برسان باز