مدرسه ها وا شده همهمه برپا شده

با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

چه شادی و چه شوری چه بزمی و سروری

چه ماه پر ز مهری چه پرتویی چه نوری

مدرسه ها وا شده همهمه برپا شده